Mi Campus: Judo

 TEMARIO POR CINTURONES:

Técnicas de pie  O Soto Gari

 Koshi Guruma

 O Goshi

 Ippon Seoi Nage

Técnicas de suelo  Hon Kesa Gatame

 Tate Shiho Gatame

 Yoko Shiho Gatame

 Kami Shiho Gatame

Conceptos técnicos  Rei

 Ukemi

 Tori

 Uke

Técnicas de pie  O Uchi Gari

 Ko Uchi Gari

 De Ashi Harai

 Eri Seoi Nage

Técnicas de suelo  Kuzure Hon Kesa Gatame

 Kuzure Yoko Shiho Gatame

 Kuzure Tate Shiho Gatame

 Kata Gatame

Trabajo de pie  1 Encadentamiento

 2 Combinaciones Pie-Suelo

Trabajo de suelo  Formas de Volteo: Uke a 4 patas, uke boca abajo
Conceptos técnicos  Uchi Komi

 Nage Komi

 Bases de las inmovilizaciones

Técnicas de pie  Morote Seoi Nage

 Harai Goshi

 Okuri Ashi Harai

 Ko Soto Gake

Técnicas de suelo  Rueda de las inmovilizaciones
Trabajo de pie  3 Encadenamientos

 3 Inmovilizaciones

Trabajo de suelo  Formas de Volteo: Uke a 4 patas, uke boca abajo, uke entre las piernas
Conceptos técnicos  Movimientos básicos de ataque (suelo)

 Movimientos básicos de defensa (suelo)

 Salidas de las inmovilizaciones

 Bases de las estrangulaciones

Técnicas de pie  Uchi Mata

 Tai Otoshi

 Sasae Tsuri Komi Ashi

Técnicas de suelo  Hadaka Jime

 Ude Hishigi Juji Gatame

 Nami Juji Jime

Tokui Waza de pie  Uchi Komi

 Nage Komi

 Combinaciones

 Encadenamientos

 Defensas

 Contras

 Pie Suelo

Tokui Waza de suelo  Inmovilización

 Salida

 Combinaciones

 Volteos

 Encadenamientos

Conceptos técnicos  Bases de las luxaciones

 Salidas de las estrangulaciones

 Salidas de las luxaciones